Zadania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wykonuje zadania przy pomocy podległej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  1. Higieny środowiska,
  2. Higieny pracy w zakładach pracy,
  3. Higieny procesów nauczania i wychowania,
  4. Higieny wypoczynku i rekreacji,
  5. Zdrowotnymi żywności i żywienia,
  6. Higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Wszystkie działania prowadzone są w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Wykonywanie wyżej wymienionych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo – zdrowotnej.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej.

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Tekst jednolity: DZ. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263; z późniejszymi zmianami).