Sekcja Higieny Komunalnej

Kierownik Sekcji:
inż. Danuta Kenar – Zając

Sekcja Higieny Komunalnej realizuje zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi i innych elementów środowiska z uwzględnieniem higieny urządzeń i obiektów użyteczności publicznej w szczególności przez:
  • Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej w zakresie obowiązujących przepisów prawnych;
  • Ścisłą współpracę z wydziałami ochrony środowiska oraz samorządami terytorialnymi i innymi instytucjami;
  • Załatwianie skarg, wniosków i zażaleń ludności;
  • Nadzór nad obiektami i urządzeniami wodociągowymi, prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie działania Stacji;
  • Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach i basenach;
  • Nadzór nad obiektami użyteczności publicznej i środkami transportu;
  • Wydawanie zezwoleń na ekshumację oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich;
  • Wydawanie opinii sanitarnych dotyczących organizowania imprez masowych;

Telefon wewnętrzny: 22

« Wstecz