Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Kierownik Sekcji:
mgr Anita Pelczar

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań oświatowo-zdrowotnych poprzez:

 • Organizację narad i szkoleń;
 • Organizowanie akcji i kampanii prozdrowotnych;
 • Dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych;
 • Prowadzenie monitoringu i ewaluacji programów edukacyjno-zdrowotnych krajowych i wojewódzkich;
 • Opracowywanie i realizacja lokalnych programów edukacyjno-zdrowotnych w zależności od potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu;
 • Współpraca ze wszystkimi sekcjami Stacji w zakresie promocji zdrowia;
 • Prowadzenie nadzoru nad sprzętem służącym do działalności sekcji;
 • Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji z działalności sekcji, prowadzenie sprawozdawczości;
 • Prowadzenie poradnictwa metodycznego w ramach realizowanych zadań programowych i nieprogramowych;
 • Współdziałanie z samorządami lokalnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi;
 • Uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez zakład pracy, jednostki nadrzędne oraz inne instytucje i organizacje;

Telefon wewnętrzny: 27

« Wstecz